€ 4.732
£ 5.2698
$ 4.195

Mai multe ştiri online:

ANUNȚ IMPORTANT DE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI

Ştire online publicată Joi, 17 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA, ANUNȚĂ:

În conformitate cu prevederile Art.58, alin. (2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:


1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidența Electorală;

2. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios;

3. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Masuratori Topo;

4. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrație Publică Locală.


Se stabilesc următoarele condiții de participare:


1. Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidența Electorală:


- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

- curs de formare profesională în adminstrație publică.


2. Pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea Drept;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

- curs de formare profesională în administrație publică.

3. Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători topo:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;


4. Pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrație Publică Locală:


- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea Drept.


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Năvodari în data de 28 decembrie 2015, ora 10, proba scrisă și interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.


Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2) privind Statutul Funcționarilor Publici.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane până la data de 17 decembrie 2015, ora 12.00.


Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 respectiv:


- formularul de înscriere
- copia actului de identitate

- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste ca nu a desfășurat activități de poliție politică.


Copiile actelor menționate se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


BIBLIOGRAFIE

1. Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidența Electorală:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată

3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată

4. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

5. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

2. Pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată

2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată

3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată

4. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ

5. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

6. Codul Civil

7. Codul de Procedură Civilă.

3. Pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată

3 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, (r2), cu modificările și completările ulterioare

4. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

4. Pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrație Publică Locală:

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată

2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată

3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată

4. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ

5. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

6. Codul Civil

7. Codul de Procedură Civilă.Distribuie :

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Pagina a fost generata in 0.9031 secunde